Ons MaNieFest is een waanzinnig feest is waar we allemaal trots op zijn. Op een feest waar mensen elkaar ontmoeten zijn afspraken, ofwel huisregels noodzakelijk om het feest ook feestelijk te laten verlopen.

Voor alle bezoekers is door de organisatie in samenspraak met de veiligheidsdiensten een reglement opgesteld:

Legitimatie

 • Legitimatie verplicht

Toegangscontrole/beleid

 • Bezoekers kunnen voorafgaand aan het evenement gefouilleerd/gevisiteerd worden.
 • Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang geweigerd worden
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement:
  • huisdieren, rijwielen,  geluidsapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, etenswaren, (hard)drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-) wapens en andere gevaarlijke voorwerpen.
 • Het is verboden om clubkleding alsmede andere kleding en uitingen te dragen die als provocerend ervaren kunnen worden
 • Het op het evenemententerrein verkopen, dan wel te koop aanbieden van handelswaren zoals dranken,  etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes  en dergelijke of het verspreiden van enigerlei promotiemateriaal, is slechts toegestaan voor zover daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van organisatie.
 • Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van  zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen.

Beeld en/of geluidsopname:

 • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden.
 • Alle bezoekers geven door betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en foto-beelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren

Aanwijzingen:

 • Aanwijzingen van medewerkers van organisatie alsmede politie, brandweer, GHOR en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.
 • Medewerkers van organisatie alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.

Verwijdering:

 • Een ieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan door medewerkers van de organisatie, dan wel aangewezen personen, alsmede politie en overige bevoegde personen en/of organisaties, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het evenemententerrein worden geweigerd ofwel uit (enig deel van) het evenemententerrein worden verwijderd, dan wel overgedragen worden aan de politie. Eén en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van de betrokkene(n), dat ingenomen kan worden, zijn geldigheid verliest zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.

Alcohol/drugs:

 • Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Bij constatering van het in bezit hebben van alcohol door personen onder de 18 jaar volgt een waarschuwing en bij herhaling een verwijdering van het terrein.
 • Het is niet toegestaan om alcohol en drugs mee te nemen naar het evenement. Bij constatering wordt u de toegang geweigerd.
 • Aan dronken personen (te bepalen door de organisatie) wordt géén alcohol verstrekt.

Vluchtwegen:

 • Een ieder dient zich bij aankomst op het evenemententerrein op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of  dreiging daarvan gebruikt moet worden.

Aansprakelijkheid:

 • De organisatie, eigenaar van de locatie, dan wel personen die voor de organisatie werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijke gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of ander aanwezig materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
 • De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.